خدایا دلم را دریائی کن

   

 

      انا لله و انا اليه راجعون


                                              

 


شهر بم ............

زلزله ................

مردم ايران .........

خـــــــــــــــــــون....

ماچکار کرديم ؟!!...

بسم الله

صدفرشته بوسه برآن دست ميزند

کز کار خلق يـک گره بسـته وا کند

مهربانی !! ............

ايثار !! .........

کمک !! .....

زت زياد

يا علی

...