خدایا دلم را دریائی کن

   

 

سلام ....... باور کن کلی مطلب برات نوشته بودم ولی نميدونم چرا همه پاک شد ....آخه ميگی چيکار کنم ؟

ولی من خسته نميشم ...... دوباره مينويسم ....... اينقدر مينويسم تا موفق بشم ....... 

...