سلام مرواريد من ..........

ديشب بدجوری پگر بودی! ............... دمت گرم ......... چرا ديگه حرصتو سر من خالی ميکنی ؟ ........... آهان حالا يادم اومد .......... ميخواستی ببينی کم محلی چه کيفی داره؟ ............. باشه .......... فهميدم ............ ديگه به کسی کم محلی نميکنم .......... من نوکرتم ......

 

رفـيـق و هـمـدم تـنـهـايی مـن......نشـــد کـس جـــز غـم شــيدايی من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دلم خونابهء حسرت شدو سوخت......شکسـت اين ساغر مينايی من

پر از شور و حيات و زندگی بود......سـر پـر جنبش و سـودايی من

گرفتم از جـوانی حسـرت و درد.......گرفـت از من همه زيبايی من

محبت، دوسـتي، عشـق وصـداقت......شــده جـرم دل دريــــايی من

نديدم چهرهء خورشـيد عشـرت......گـرفتـه رنـگ شــب بينـايی من

چه تکـرارغم انـگيـزوغـريبی اسـت......حـديث مـاندن وبرپايی من

شـدم دلتنگ ويـار از ره نيــامد......شــده حســرت همـه دارايـی من

 

زت زياد ........ يا حق.

/ 0 نظر / 2 بازدید