خجسته باد فجر پيروزی!

بسم رب الشهداء و الصديقين!

 

انقلاب ما انفجار نور بود!

ماه بهمن تداعی کننده خاطراتی غرور آفرين برای مردمانی غيور و شجاع است..!

هر چند که ما در آن زمان نبوديم ولی ما فرزندان انقلابی هستيم که حاصل خون پدرانمان است..!

از وقتی که ياد داريم خاطرات انقلاب را برايمان گفته اند و اين خاطرات هيچ گاه از ذهن مان پاک نميشود و خاطرات آن روز ها که از دهان جوانان آن روز ها ميشونيم هيچگاه برايمان تکراری نميشود...!

برايمان از زمستانی سرد و خاموشی گفته اند که در بهمن ۵۷ بهاری سبز و روشن شد..!

از مردانی گفتند که سينه هايشان را سپر کرده بودند در مقابل عزتشان...!

 

از آن مردی برايمان گفته اند که آمد تا با آمدنش آزادی را برای مردمانی که قلب های با صفايشان زنگاری از غم و اندوه گرفته بود به ارمغان آورد..!

امام آمد!

برايمان گفته اند که ايرانمان سال ها بوده که زير چنگال های استبداد و ديکتاتوری اسير بوده..!

هر سخنی که بويی از حق آزادی داشته با گلوله پاسخ داده ميشده..!

گفته اند که کودکان آنروز در کلاسهايشان ديگر نميگفتند : " بابا آب داد "،" بابا نان داد " بلکه فرياد ميزدند بابا خون داد.....بابا جان داد..!

از شعار هايی گفته اند که به وسيله آن نفرت خود را از طاغوت نمايش ميدادند..!

از آنان که با به جای رنگ با خون خود شعار ها را بر روی ديوار ها مينوشتند..!

ما فرزندان اين انقلابيم..!

امامان را از ياد نخواهيم برد..!

دهه فجر را در قلب هايمان حفظ ميکنيم و پيامشان را بر روی قلبمان حک خواهيم کرد..!

و تا خون در رگ هايمان جاريست از انقلابمان حفاظت خواهيم کرد..!

¤ ¤ ¤

روز اولی که کليد اين وبلاگ را از کليد دارش گرفتم فکر نميکردم اينقدر نوشتن در اينجا سخت باشه..!

فکر نميکردم نوشتن از چيزايی که هيچ وقت نديدم اينقدر سخت باشه..!

آن ها دلهايشان دريايی بود..!

فعلا بايد نوشته های من را خواننده باشيد تا کليد دار اصلی برگردند..!

ببخشيد اگه نوشته هام خيلی نا مفهومه..!

اين را بگذاريد به حساب اينکه اون سال ها نبودم..!

التماس دعا.......خدانگهدار

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید