چه کسی می تواند بگويد تمام شد و دروغ نگفته باشد ...............
 
الم يکف بربک انه علی کل شيء شهيد ..........
 
فراقت سخت ميايد  وليکن صبر می بايد
 
اگر بگريزم از سختی؛ رفيق سست پيمانم
 
يا صاحب کل نجوا .... يا منتهی کل شکوی ........ يا خير الفاصلين ........يا اول الاولين .......... و يا آخر الآخرين ......... اگر به نام تو تمام شود ....... آغازترين  آغازها خواهد بود ........... آغازترين آغازها ............
 
يا خير الفاصلين ..............
 
الم يکف بربک انه علی کل شيءشهيد ............ انه علی کل شيء شهيد ......... شهيد .............. شهيد ..........
 
خداحافظ .................................................. همين !
/ 0 نظر / 2 بازدید