كيمياي جواني

 

078  

... تو نيزمايوس نباش كه يأس از اقفال بزرگ است.
به قدر ميسور در رفع حجب و شكستن اقفال براي رسيدن به آب زلال و سرچشمه نور كوشش كن.................
تا جواني در دست تو است،
كوشش كن در عمل و تهذيب قلب و در شكستن اقفال و رفع حجب،
كه هزاران جوان كه به افق ملكوت نزديكترند موفق مي شوند،
و يك پير موفق نمي شود....................
قيد و بندها و اقفال شيطاني اگر در جواني غفلت از آنها شود،
هر روز كه از عمر بگذرد، ريشه دارتر و قوي تر مي شوند................

درختي كه اكنون گرفتست پاي
به نيروي شخصي برآيد زجاي
گرش همچنان روزگاري هلي
به گردونش از بيخ بر نگسلي

از مكايد بزرگ شيطان ونفس خطرناك تر از آن،
آن است كه به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پيري مي دهد
و تهذيب و توبه الي الله را به تعويق مي اندازد،
براي زماني كه درخت فساد و شجره زقوم قوي شده
و اراده و قيام به تهذيب، ضعيف، بلكه مرده است...............


قسمتي از نامه عرفاني امام خميني(ره) به فاطمه طباطبايي / رمضان 1404

/ 0 نظر / 5 بازدید