سلام مرواريد من ..............

بعضی افراد نيروی جاذبه عجيبی دارن وقتی کنارشون ميشينی احساس حقارت سرتاسر وجودت رو ميگيره! احساس ميکنی هيچی نيستی!!

اما با اينحال در کنار اونها گويی همه چيزی! بلندی و پر از وجودی!
چه بزرگند اين افراد و چه سعادتی اگه برای حتی لحظاتی در کنار اينها باشيم کسانی که به همه دنيا بی اعتناند و در عالم پنهانی سير ميکنن گويی هيچ چيزی به نظر اونها نمياد!
يکی از اونهايی که در موردش خيلی چيز خوندم دکتر چمران کسی که شخصيتش برای من هميشه عجيب بوده مثل کوههای بلندی که سر به آسمان دارند و قله هاشون در هاله ای از ابر پنهانه!! و ما تنها می تونيم از آن پايين به آنها نگاه کنيم و غرق در شکوه اونها بشيم .

يا همت يا علی منطقی يا باکری يا حميد وثوق يا امير مسعود و يا سيد رضا جليلی صدر و يا خود تو.......

شما ها  به زندگی جور ديگری نگاه کردين نگاهی که در عين سادگی ژرف و پر از رمز و راز های ناگفته است بقول نيايش خيلی از حرفهاتون برای نگفتنه!!!
اما باز چشمه زلال افکارتون را از تشنه های دانستن دريغ نکرده ايد و بر خلاف نظر دوستان تمام دردتون در اين بوده که دست کسی رو بگيرين تا عقب نماند!

وقتی دردانسانی در دردهای ديگران باشه ميشه به عظمت اون شخص پی برد .
شماها افراد نادری هستين که بی وجودتون زندگی هيچ لطفی نداره!
زت زياد ......... ياحق.

/ 0 نظر / 8 بازدید