سلام مرواريد من .................

تولد مولود کعبه ؛ فخر زمين و آسمان ؛ ياور رسول خدا (ص) ؛ همسر زهرا (س) ؛ پدر حسنين (ع) ؛ اميد زينب کبری (س) ؛ اول امام مظلوم ؛ بر تمامی شيعيان دنيا مبارک باشد. 

دلم‎ از خردسـالي‎‎ با علي(ع) بود                     سخن‎ ناگفته‎ ذكرم‎ يا علي‎(ع) بود

چو از اول‎ گلـم‎ را مـي‎ سـرشتند                     بر آن‎ گـل‎ نـام‎ مـولا را نوشتند

ولاي‎ مـرتضـي‎ بــود و گــل‎ مـن‎                        علـي‎‎ بود و علـي(ع) بود دل‎ من‎

سرم‎ در هـر بـدن‎ خـاك‎ رهـش‎ باد                    كه‎مادر يا علي‎(ع)گفت‎ و مرا زاد

چـو پـا در عالـم‎‎ خـاكي‎ نـهادم                         بـرون‎ آمـد خــروشـي‎ از نـهادم

سراپـاي‎ وجـودم‎ بـا علي‎(ع) بود                      خروشم‎ بانگ‎ يا مـولا علي‎(ع) بود

لب‎ خاموشـم‎ از مـولا علي‎(ع) گفت          ‎      موذن‎ هم‎‎ به‎ گوشم يا علي‎(ع) گفت‎

مـرا انـدر غـديـر عشـق‎ زادنـد                         سـرشـك‎ شـوق‎‎ و شيـر عشـق دادند

سـرشـك‎ و شيـر با خونم‎ عجين‎ شد               تــولاي‎ اميـرالـمومنين‎ (ع) شـد

به‎ عشـق‎ مـادر از ان‎ رو اسيـرم‎                      كــه‎ بـا اشـك‎ ولايـت‎ داد شيـرم

ولايت‎‎‎ روح‎ را آب‎ حيات است                          ولايت‎‎‎ خلق‎ را ملك‎ نجات است

ولايت‎‎ گوهر درياي‎ نور است                          ولايت‎‎ همدم‎ موسي‎ به‎ طور است

ولايت‎‎ هديه‎ رب‎ جليل‎ است                          ولايت‎‎ رهنماي‎ جبرئيل‎ است

ولايت‎‎ يعني‎ از حيدر حمايت                          ولايت‎‎ يعني‎ از محشر روايت

ولايت‎‎ يعني‎ از جان‎‎ دست شستن                 به‎ اوج‎ خون‎‎ رضاي‎ دوست‎ جستن

ولايت‎ يعني‎ از گهواره‎ تا گور                          طريق‎ عترت‎ از روي‎ خط نور

ولايت‎‎ بستگي‎ دارد به‎ فطرت                         ولايت‎‎‎ خط قرآن‎ است و عترت

به‎ قرآن‎‎ قول‎ پيغمبر همين است‎                    تمام‎ دين‎‎ اميرالمومنين است

به‎ حق‎‎ حق همين‎‎ است‎‎ و جز اين نيست        كه‎ هركس‎ را ولايت‎‎‎ نيست دين‎ نيست

تو را گر مهر مولا نيست‎ در دل‎                       ز طاعات‎‎ و عباداتت چه‎ حاصل‎

اگر گيري‎ وضو با آب‎ زمزم                             وگر سجاده‎ گردد عرش‎ اعظم‎

اگر گويي‎ اذان‎ بر بام‎ افلاك‎                            گر از عشق‎ گردد سينه‎ات‎ چاك

اگر در سجده‎ صدها سال‎ ماني‎                     خدا را از درون‎ خسته‎ خواني‎

اگر ضرب‎ المثل‎ گردد خضوعت‎                        به‎‎ حمد و قل‎ هوالله ركوعت‎

مبادا بر نماز خود بنازي‎                                 ولايت‎ گر نداري‎‎ بي‎ نمازي

گرفتم‎ اين‎‎‎ كه‎ مانند تن و جان                         وجودت‎ شـد يكي‎ با كل‎ قرآن

همه‎ آيات‎ آن‎ را خواندي‎ از بر                           ز باء اولين‎ تا ميم‎ آخر

اگر مهر شه‎ مردان‎ نداری               ‎               به‎‎ قرآن‎‎ بهره از قرآن نداری

مرا غرق‎ تجلي‎‎ كن‎‎ علي جان                         مرا مست‎ تولا كن‎‎ علي‎ جان 

ز جام‎ معرفت‎ سيراب‎ گردان‎                           چو شمع‎ محفل‎ خود آب‎ گردان‎

اگر آلوده‎ام‎‎ دل‎ بر تو بستم                               وگر خوارم‎‎ كنار گل‎ نشستم

نمك‎ پرورده‎ خوان‎ تو هستم‎                             نمك‎ خوردم‎‎ نمكدان‎ را شكستم

اگر من‎ خوار و پستم‎ تو عزيزي‎                          مبادا آبرويم‎ را بريزی

ارادتمند زهراي‎ بتولم‎                                     قبولم‎‎‎ كن‎‎ قبولم كن قبولم

زت زياد .................. يا حق .

/ 0 نظر / 9 بازدید