بِمُوالاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعالِمَ دِينِنا...

 

 

  066اي خداي محمد!
تو گفتي كه گنهكاران، با شفاعت و استغفار رسول، آمرزيده مي شوند.ما عقب ماندگان از عصر ظهور پيامبر، چه كنيم اگر مصطفاي جاودانه تاريخ، برايمان دست استغفار بر نياورد؟!

اي خداي مرتضي!
گردي از گام هاي فتوت مرتضي را بر سر جهانيان بپاش تا ريشه نامردي در جهان بخشكد.

اي خداي علي!
اگر خلق عالم، علي را مي شناختند، دوستش مي داشتند و اگر خلق عالم، علي را دوست مي داشتند، جهنم آفريده نمي شد.
حضورمان را در بهشت عشق علي جاودان بدار.

اي خداي فاطمه!
اگر دست آرمان زنان، به گرد گام هاي زهرا مي رسيد، جهان گلستان مي شد. جهان را گلستان كن!

068 
 
اي خداي مجتبي!
روح ما را به حلم، زيباترين فضيلت انسان بياراي تا چشمه اي از تشيع مجتبوي در ما ظهور كند.

اي خداي حسين!
ائمه معصوم، ابواب رحمت اند و كشتي نجات. ما را از بازترين باب و سريعترين كشتي نجات، محروم مساز.

اي خداي سجاد!
چه بزرگي تو كه با وجود سجاد، ديگران را نيز بنده مي شماري، عبادتشان را به حساب مي آري و بر سرشان سايه خدايي مي گستري.
ما هرچه بندگان بديم، توخداي خوبي! به ما لياقت بندگي ات را عنايت كن!

اي خداي باقر!
علم نيست آنچه در نزد مردمان است. علم، آن است كه مظهرش، باقرالعلوم است. ما را سنگريزه اي از سلسله جبال علوم باقري عنايت كن!

اي خداي صادق!
ما را چنان تفقهي در دين عنايت كن كه سره از ناسره بازشناسيم و تحريف و انحراف و التقاط را از حقيقت محض، تميز دهيم و شيعه راستين امام صادق باشيم.

028 
اي خداي صابر!
ظرف صبوري و تحملمان را وسعت بخش و جانهايمان را براي پذيرش ابتلاء خودت سرشار از رضايت و اشتياق كن.

اي خداي علي بن موسي الرضا!
اماممان بي ترديد شنواي سلاممان هست. ما را شنواي پاسخ ايشان قرار ده و ارتزاقمان را بر خوان سرشار از بركتش، مستدام و روزافزون كن.

اي خداي جواد!
باران كرامت جوادالائمه شايستگي نمي طلبد و بر شوره زار گلستان مي بارد. ما را شناساي اين كرامت بي نظير قرار ده.

اي خداي هادي!
آنگاه كه خورشيد هدايت در محاق مظلوميت مستتر مي شود، براي دريافت انوار ولايت، ما را چشم بصيرت، عنايت كن.

اي خداي حسن بن علي العسكري!
از زمان آخرين امام حاضر، جهان همچنان تاوان بي لياقتي اش را پس مي دهد. به ما لياقت ديدار فرزند عسكري را عنايت فرما.
021
 
اي خداي مهدي!
در جهان كيست كه ريزه خوار سفره امام نيست.
چشمي عنايت كن كه ولي نعمت خويش را بازشنايم.

اي خداي رمضان!
ميهماني تو دعوت به نخوردن و نخواستن است، دعوت به پرهيز و ستيز است. همچنانكه دوست داشتنت، دعوت به پذيرش بلا و ابتلا.
به ما تفهيم كن كه تو جهان را چگونه نگاه مي كني.

اي خداي شب قدر!
شب قدر، بي ترديد، مجراي نزول بركات توست.
ظرف وجودمان را براي پذيرش بركاتت وسعت ببخش!

از كتاب "مناجات" / سيد مهدي شجاعي

012     زت زياد .............. ياحق.

/ 0 نظر / 2 بازدید